Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen van RC-Specialist zijn de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing:

1.        Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de RC-Specialist zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de RC-Specialist worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de RC-Specialist worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de RC-Specialist ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Op tweedehands artikelen zit GEEN garantie. Alle modellen worden getest op functioneren en kunnen dus niet terug of retour gezonden worden..


 

2.        Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van de RC-Specialist zijn vrijblijvend en de RC-Specialist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de RC-Specialist. De RC-Specialist is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RC-Specialist dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.De RC-Specialist zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.

Op 2 de hans artikelen zit geen garantie ook op accu"s Kunnen we geen garantie geven. 

3.        Bezorging

Alle RC-Specialist artikelen zijn doorgaans binnen 1 à 4 werk dagen leverbaar mits het weekend er niet tussen zit .meestal de volgende dag in huis.mits jij ook snel betaald .Wij hebben erg veel op voorraad zeg maar bijna alles van serpent . U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order. Het kan echter voorkomen dat een RC-Specialist artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per e-mail bericht en houdt de RC-Specialist uw bestelling aan.
De door de RC-Specialist opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. RC-Specialist artikelen worden in stevige kartonnen kokers of dozen verstuurd. Bij grotere aantallen kan er voor een andere vorm van transport worden gekozen. In geval van schade tijdens transport met de post kan de RC-Specialist artikelen vervangen worden. mocht er schade zijn horen wij dit graag bel ons even op en wij lossen het op

Wij zijn er om jouw te helpen zodat jij veel plezier en lol aan de hobby beleeft.


4.        Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief B.T.W. en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzending onder rembours, worden extra verzendkosten (de rembourskosten) in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
De RC-Specialist zal bij de verzending van de order naar de klant, de order factuur toevoegen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertraging rente van 10% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door RC-Specialist bent u een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RC-Specialist.
Indien RC-Specialist haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van RC-Specialist om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RC-Specialist gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RC-Specialist.

5.        Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan RC-Specialist verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.        Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de RC-Specialist geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
De RC-Specialist garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.        Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de RC-Specialist daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en of bellen gaat sneller en gemotiveerd mij kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de RC-Specialist de keuze de betreffende producten tegen retour nering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de posters te restitueren.
Als u een onbeschadigd product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de RC-Specialist te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten voor rekening van de klant komen.
Indien u bij aflevering een beschadigd product constateert, kunt u het betreffende product (gedeeltelijk) retour zenden naar de RC-Specialist. de RC-Specialist zal, indien de klant reeds betaald heeft, de factuurwaarde van de poster(s) vergoeden. De kosten van retour verzending zullen ook door de  RC-Specialist worden vergoed. De kosten van verzending naar de klant, zullen voor rekening van de klant komen. Product aansprakelijkheid vervalt op zogenaamde “B” producten, te weten 2e hands producten en tevens op Brandstof motoren.

Op tweedehands artikelen kunnen we GEEN garantie geven.

alles word getest op functioneren .

 

8.        Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RC-Specialist, dan wel tussen RC-Specialist en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de  RC-Specialist, is de RC-Specialist niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de RC-Specialist.
De communicatie tussen de RC-Specialist en de klant zal (voornamelijk) via e-mail of per telefoon plaatsvinden dit gaat echter sneller .en heeft mijn voorkeur

9.        Persoonsgegevens

De RC-Specialist respecteert en beschermd uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.De RC-Specialist beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper.De RC-Specialist verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De RC-Specialist zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.     Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De RC-Specialist ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De RC-Specialist gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

op producten die in de uitverkoop zijn gelden dus ook geen garantie na 1 week na ontvangen houd het voor ons op producten onder de 20 euro hebben dan dus totaal geen garantie .
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De RC-Specialist kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.     Diversen

Indien u aan De RC-Specialist schriftelijk opgave doet van een adres, is de RC-Specialist gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de RC-Specialist schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door de RC-Specialist gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de RC-Specialist deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met de RC-Specialist in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechts voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de RC-Specialist vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
RC-Specialist is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
RC-Specialist is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van de RC-Specialist.

12.     Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

De RC-Specialist kan niet waarborgen dat de site van de RC-Specialist ononderbroken of foutloos zal functioneren. De site wordt door de RC-Specialist ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter Nederland

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het model  formulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurant bedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 

Artikel 9 - De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids voorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.      Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

   1. PRICES end more
Specifications of prices on our website are subject to be changed without further notice. If prices are changed and we will be forced to charge you a higher price than mentioned on the site, you will get a notice first. You will be asked to send a confirmation if you accept the new price. The articles are priced in EURO, inclusive 21% percent sales tax and exclusive shipping cost.


2. PAYMENT
Rc-specialist accepts Paypal as a method of payment. We also provide the option to pay by Bank Transfer. We will ship after receiving the order amount on our bank account.

3. BACKORDERS
We backorder out-of-stock merchandise whenever possible unless you specify that you do not want an item backordered within 2 days after notification by e-mail. We only charge shipping once per order and will not charge you twice for orders containing backorders. Backorders shipped to international addresses or via "UPS-Standard" shipping methods will incur special shipping charges with each shipment. You may cancel your backorders at any time by sending an e-mail.

4. ORDER FULFILLMENT
All in-stock items will be shipped the next day after receiving a notification of your payment. If you feel that your order is missing merchandise, please carefully read your invoice as your order may have been shipped in two or more shifts and may arrive on two different days wan product is used No complaint After sale No warrentee

5. DEFECTIVE RETURNS
If the item you wish to return is inoperable, but has no apparent damage, it is considered defective. The instructions on how to handle this type of return will vary, since some manufacturers insist on handling defects directly. Defective merchandise may be returned to us as long as it is in new and unused condition. Used, defective merchandise should be returned directly to the manufacturer for warranty repair or replacement. Manufacturer defects found after the product has been used revert to the manufacturer’s warranty (a copy of which can be obtained upon customer request) and they will handle any problems for you directly. If you can determine that a product is defective before using it, we may be able to accept it back for exchange or refund; however, we suggest that you send us an e-mail before taking any action.

6. DAMAGED RETURNS
Damaged merchandise includes items that have been damaged in shipping. If a shipment arrives at your door with apparent shipping damage, please refuse the delivery. If you have already accepted delivery and then find shipping damage, please call us immediately. Save all packaging material and paperwork; do not throw anything away! If you attempt to return the merchandise yourself, you will jeopardize our chances of making a claim, and you may not receive credit for the return.

7. QUESTIONS OR CHANGES TO RECENTLY PLACED ORDERS
If you have placed an order with Rc-specialist recently and need some information about it or would like to change it in some way, there are a number of ways you may contact us. Please note that since we begin processing your order immediately after receiving it, modifications may not always be possible depending on how much time has already elapsed. You may check on the status of recently placed orders by sending an e-mail or contacting us by phone.

8. LIMITS OF RESPONSIBILITY
We accept no responsibility for crash damage and/or loss of kits, engines, accessories, etc. incurred during operation of a radio-controlled model. In most cases it is very difficult or impossible to determine whether crash damage was actually due to radio equipment failure or to operator error. All of the products we sell are intended for retail consumption by our customers and are not intended for resale. Any consequences arising out of the resale of merchandise purchased from Rc-specialist.nl is the responsibility of the seller, not rc-specialist.

9. PRICE AND/OR DESCRIPTION CHANGES
All prices, pictures and descriptions on this site and all other publications are subject to change. Rc-specialist maintains no responsibility for inadvertent errors. In the event of typographical errors on our site or in our publications,Rc-specialist reserves the right to cancel or refuse orders at its sole discretion. Please contact us within 30 days regarding price or promotion discrepancies.

We’re mainly a online shop facility and regret that we are not always able to handle walk-in orders, returns, tours, inquiries, etc.etc.etc 

If you have more questions regarding our terms and conditions, send please send us an e-mail or fill in our contact form on this website or info@rc-specialist.nl .

 

Vi är inte verantwordelijk för om du letar efter, eller om du hittar en leverans anländer vi skickar det fint

och snabbt

 

Punt 10

Kies je er voor om brief post dus goedkoopste verzending zijn wij niet verantwoordelijk voor niet aan komen van product wat dan niet aan komt zoek of raakt  we zijn de post helaas niet.

 

thanks alfred